Naudojimo taisyklės

WanTutor Naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Vartojamos  sąvokos

Naudojimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) – Vartotojų ir Svetainės teisių ir pareigų aprašymas.

Svetainė wantutor.lt (toliau – „Svetainė“ arba „WanTutor“) yra anglų kalbos virtualios mokyklos reprezentacinė  svetainė, kurioje yra patalpinta informacija apie paslaugas, kurias teikia WanTutor.

Vartotojas (toliau – „Vartotojas“) yra Mokytojas arba Mokinys, kuris naudojasi Svetaine, norėdamas mokytis ar vesti  pamokas.

Mokytojas (toliau – „Mokytojas“) yra Svetainės Vartotojas, kvalifikuotas Mokytojas, teikiantis pedagogines paslaugas Mokiniui ir vedantis anglų, lietuvių arba rusų kalbų pamokas.

Mokinys (toliau – “Mokinys”) yra Svetainės Vartotojas, kuris mokosi anglų, lietuvių arba rusų kalbų su WanTutor Mokytojais.

  1. Taisyklių aprašymas

1.1. Šios Taisyklės reglamentuoja Vartotojo naudojimąsi Svetaine, ir jos yra privalomos Vartotojo ir Svetainės/WanTutor susitarimui išlaikyti. Šių Taisyklių dalykai yra Vartotojo naudojimasis Svetaine ir paslaugų teikimas Vartotojui, šalims norint užsiimti anglų, lietuvių arba rusų kalbų pamokomis.

1.2. Mokėdamas už Svetainėje siūlomas paslaugas, Vartotojas sutinka su visomis Taisyklėmis. Jei Vartotojas nesutinka su bet kuriuo šių Taisyklių skirsniu ar punktu, Vartotojas gali nesinaudoti paslaugomis.

1.3. Šios Taisyklės gali būti pakeistos Svetainės valdymo komandos be specialaus pranešimo, o nauja Taisyklių versija įsigalioja ir veikia nuo naujos versijos paskelbimo Svetainėje dienos .

1.4. Šios Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas sutinka su Taisyklėmis  ir nuo to laiko, kai Vartotojas pradeda naudotis Svetaine. Visi šių Taisyklių skirsniai ir punktai, kuriais nustatomas Svetainės naudojimas, ir Šalių (Mokinių, Mokytojų ir Svetainės) teisės ir pareigos, aprašytos toliau, yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

  1. Šalių teisės ir įsipareigojimai

2.1. Svetainės / WanTutor įsipareigojimai:

2.1.1. Teikti techninę pagalbą Mokytojo ir Mokinio pamokoms efektyviai ir laiku.

2.1.2. Neatskleisti konfidencialios informacijos, faktų ar informacijos apie Vartotoją (įskaitant Vartotojo asmeninę informaciją ir visą informaciją, susijusią su pamokų medžiaga) (išskyrus viešąją informaciją) tretiesiems asmenims  be rašytinio Vartotojo sutikimo.

2.2. Svetainės  / WanTutor teisės:

2.2.1. Organizuoti ir vykdyti Mokinio pasirinktą mokymą, remiantis WanTutor sudaryta mokymo programa.

2.2.2. Pagal šių Taisyklių 10 straipsnį, naudoti Vartotojo vardą, el. paštą, telefono numerį ir kitą informaciją, norint siųsti informaciją Vartotojui, įskaitant informaciją apie pakeitimus Svetainėje / WanTutor.

2.2.3. Naudotis Mokytojų paslaugomis, kad WanTutor galėtų laikytis Taisyklių ir vesti pamokas efektyviai ir laiku.

2.2.4. Reikalauti, kad Vartotojas sumokėtų mokestį už paslaugas (konkrečiai – Mokinys moka WanTutor už pamoką).

2.2.5. Atsisakyti teikti arba atnaujinti paslaugas Vartotojui, jei Vartotojas pažeidžia šias Taisykles.

2.3. Mokytojo įsipareigojimai:

2.3.1. Pateikti Svetainei / WanTutor visą informaciją ir duomenis, kurie yra reikalingi, kad Svetainė galėtų suteikti paslaugas.

2.3.2. Vesti pamokas laiku ir efektyviai, laikantis visų bendravimo normų ir pedagoginių metodų.

2.3.3. Jei Mokytojas savo nuožiūra atšaukia / atideda pamoką, Mokytojas privalo apie tai pranešti WanTutor valdymo komandai ne mažiau kaip prieš 8 valandas iki pamokos pradžios.

2.3.4. Neskelbti konfidencialios informacijos, faktų ar bet kokios informacijos apie Svetainę / WanTutor (įskaitant visą informaciją, susijusią su pamokų medžiaga) (išskyrus viešąją informaciją) tretiesiems asmenims be Svetainės / WanTutor sutikimo.

2.4. Mokytojo teisės:

2.4.1. Reikalauti, kad Svetainė / WanTutor laiku ir tinkamai atliktų savo įsipareigojimus, įskaitant techninę pagalbą reikaling . Jei kyla kokių nors klausimų, problemų ar pretenzijų, Mokytojas turi teisę susisiekti su WanTutor valdymo komanda, kad visi kartu išspręstų problemą.

2.4.2. Atšaukti arba atidėti pamoką, pranešant apie tai WanTutor valdymo komandai ne mažiau kaip prieš 8 valandas iki pamokos pradžios, susisiekiant su WanTutor valdymo komanda turimomis komunikacijos priemonėmis (pvz., telefonu).

2.5. Mokinio įsipareigojimai:

2.5.1. Pateikti Svetainei / WanTutor visą informaciją ir duomenis, kurie yra reikalingi pamokoms.

2.5.2. Mokytis per pamoką ir atlikti namų darbus kokybiškai ir sąžiningai, laikytis bendravimo su Mokytojais normų.

2.5.3. Jei Mokinys savo nuožiūra atšaukia / atideda pamoką, Mokinys privalo apie tai pranešti WanTutor valdymo komandai ne mažiau kaip prieš 4 valandas iki pamokos pradžios.

2.5.4. Neskelbti konfidencialios informacijos, faktų ar bet kokios informacijos apie Svetainę / WanTutor (įskaitant visą informaciją, susijusią su pamokų medžiaga) (išskyrus viešąją informaciją) tretiesiems asmenims be Svetainės / WanTutor sutikimo.

2.6. Mokinio teisės:

2.6.1. Reikalauti, kad Svetainė / WanTutor laiku ir tinkamai atliktų savo įsipareigojimus, įskaitant techninę pagalbąpamokoms. Jei kyla kokių nors klausimų, problemų ar pretenzijų, Mokinys turi teisę susisiekti su WanTutor valdymo komanda, kad visi kartu išspręstų problemą.

2.6.2. Atšaukti arba atidėti pamoką, pranešant apie tai WanTutor valdymo komandai ne mažiau kaip prieš 4 valandas iki pamokos pradžios, susisiekiant su WanTutor valdymo komanda turimomis komunikacijos priemonėmis (pvz., telefonu).

2.6.3. Esant reikalui prašyti pakeisti Mokytoją. Svetainė / WanTutor turi teisę priimti sprendimą dėl Mokytojo pakeitimo per 48 valandas nuo prašymo gavimo.

  1. Reguliari pamokų eiga:

3.1. Susitarimas tarp Mokytojo ir Mokinio dėl pamokų laiko ir tvarkaraščio vyksta WanTutor valdymo komandos pagalba.

3.2. Kad pamoka įvyktų, Vartotojai savo techniniuose įrenginiuose privalo turėti veikiančius/nesugadintus mikrofonus ir prieigą prie interneto.

  1. Pamokos atidėjimas ar atšaukimas:

4.1. Mokinys turi teisę atidėti pamoką ne mažiau kaip prieš 4 valandas iki pamokos pradžios. Mokinys privalo pranešti WanTutor valdymo komandai, susisiekiant su WanTutor valdymo komanda naudojantis bendromis komunikacijos priemonėmis (pavyzdžiui, pranešdamas telefonu). Jeigu Mokinys savo nuožiūra atideda pamoką, Mokytojas ir Mokinys kartu su WanTutor valdymo komanda pasirenka kitą pamokos laiką (prieinamą abiem šalims – Mokytojui ir Mokiniui).

4.2. Mokytojas turi teisę atidėti pamoką ne mažiau kaip prieš 8 valandas iki pamokos pradžios. Mokytojas privalo pranešti WanTutor valdymo komandai, susisiekiant su WanTutor valdymo komanda naudojantis bendromis komunikacijos priemonėmis (pavyzdžiui, pranešdamas telefonu). Jei Mokytojas  atideda pamoką, Mokytojas ir Mokinys kartu su WanTutor valdymo komanda pasirenka pamokos laiką (prieinamą abiem šalims – Mokytojui ir Mokiniui).

4.3. Labai svarbu! Jei pamoka atidedama / atšaukiama dėl Mokinio ar Mokytojo ligos ar dėl kitų pagrįstų priežasčių (ir pagal šių Taisyklių 2.3.3, 2.4.2, 2.5.3 ir 2.6.2 punktus), nėra jokių finansinių nuostolių. Tačiau, jei pamoka negali  įvykti sutartu laiku dėl to, kad Mokinys neatvyksta į pamoką arba dėl Mokinio blogos programinės įrangos / Mokinio įrenginio ar interneto nebuvimo, tuomet Mokinys moka už neįvykusią pamoką, ir Mokytojas gauna mokestį.

4.4. Labai svarbu! Jei Mokytojas savo nuožiūra atideda / atšaukia pamoką (ir pagal šių Taisyklių 2.3.3 ir 2.4.2 punktus), tada Mokinys neapmoka atidėtos / atšauktos pamokos. Tačiau, jei pamoka negali įvykti sutartu laiku dėl to, kad Mokytojas neatvyksta į pamoką arba dėl Mokytojo blogos programinės įrangos / Mokytojo įrenginio ar interneto nebuvimo, Mokinys gali susisiekti su Svetainės / WanTutor valdymo komanda per 5 minutes po sutarto pamokos pradžios laiko, kad paaiškintų situaciją ir kad kartu išspręstų problemą, taikydami individualią prieigą. Žinoma, tuo atveju, jei pamokoje nėra Mokytojo, Mokinys nemoka už šią pamoką.

4.5. Mokinys nemoka už bandomąją / pirmąją pamoką. Jei bandomoji pamoka atidedama / atšaukiama pagal sąlygas, nurodytas šių Taisyklių 2.3.3, 2.4.2, 2.5.3 ir 2.6.2 punktuose, taip pat perleidžiama ir nemokama bandomoji pamoka. Tačiau, jei bandomoji pamoka atidedama / atšaukiama Mokinio nuožiūra (ir ne pagal 2.5.3 ir 2.6.2 punktus), Svetainė / WanTutor turi teisę atsisakyti suteikti Mokiniui pakartotiną bandomosios pamokos galimybę.

4.6. Svetainė / WanTutor neatsako už prastą ar neveikiančią Mokinio programinę įrangą, technines problemas ar interneto nebuvimą Mokinio įrenginyje.

  1. Pamokų sustabdymas / Pauzė tvarkaraštyje

5.1. Jei Vartotojas nori sustabdyti pamokas ilgiau nei 1 savaitei, Vartotojai (Mokinys ir Mokytojas), kartu su Svetainės / WanTutor valdymo komanda, susitaria dėl pamokų sustabdymo detalių. Pamokų sustabdymo iniciatorius (Mokinys ar Mokytojas) privalo pranešti WanTutor valdymo komandai apie savo ketinimą sustabdyti pamokas ne vėliau kaip prieš 1 savaitę iki sustabdymo, informuodamas WanTutor valdymo komandą apie tikslią paskutinės pamokos datą prieš sustabdymą ir tikslią pirmosios pamokos datą po sustabdymo.

5.2. Jei pamokų sustabdymo iniciatorius praneša Svetainės / WanTutor valdymo komandai mažiau nei prieš 1 savaitę iki sustabdymo, visos trys šalys (Mokinys, Mokytojas ir Svetainė) kartu išsprendžia problemą taikydamos individualią prieigą.

5.3. Jei Mokytojas inicijuoja pamokų sustabdymą, Mokinys, jei pageidautina, gali siųsti WanTutor valdymo komandai prašymą pakeisti nuolatinį Mokytoją pamokų sustabdymo laikotarpiui. Mokinys turėtų nusiųsti prašymą iškart kai tik nusprendžia pakeisti nuolatinį Mokytoją pamokų sustabdymo laikotarpiui (kai pauzė inicijuota Mokytojo). Tai turėtų būti padaryta kuo greičiau, kad Svetainė / WanTutor valdymo komanda rastų alternatyvą.

  1. Paslaugų kaina ir mokėjimo sąlygos

6.1. Viena 60 minučių trukmės pamoka kainuoja 18 Eur. Bandomoji pamoka yra nemokama.

6.2. Mokiniui esant nepilnamečiui, mokėjimus už pamokas su Mokytoju atlieka Mokinio tėvai/globėjai.

6.3. Mokinio mokėjimas už WanTutor paslaugas yra atliekamas avansu visa kaina prieš pamokos pradžią elektroninės bankininkystės pavedimo būdu. WanTutor iš anksto pateikia Mokiniui arba jo tėvams/globėjams sąskaitos numerį ir duomenis, reikalingus bankiniam pavedimui.

6.4. Mokinio mokėjimo data yra diena, kai lėšos gaunamos į WanTutor sąskaitą.

6.5. Kiekvienas Vartotojas yra atsakingas už jo atliktų mokėjimų teisingumą ir tikslumą.

6.6. Šiuo metu Svetainė / WanTutor nesuteikia nuolaidų Mokiniui užsakant kelias pamokas iš anksto.

6.7. Svetainė / WanTutor gali pakeisti paslaugos kainą paskelbdama informaciją Svetainėje ir pranešdama apie tai el. paštu. Tačiau, iš anksto (prieš kainai pasikeitus) apmokėtų pamokų kaina  nesikeis ir pamokos lieka apmokėtos pagal senesnę kainą.

  1. Pranešimai

7.1. Pranešimai Vartotojui apie pamokos atidėjimą ar atšaukimą:

7.1.1. Vartotojas gali pranešti WanTutor valdymo komandai apie bet kokius tvarkaraščio pakeitimus el. paštu arba telefonu. Kontaktai ir informacija yra nurodyti Svetainėje https://wantutor.lt/kontaktai/ . Skambučiai dėl pamokos atidėjimo / atšaukimo priimami darbo valandomis nuo 09 iki 18 valandos.

7.2. Svetainės pranešimai, siekiant informuoti Vartotojus

7.2.1. Vartotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis, Svetainė / WanTutor gali pranešti Vartotojui dėl atnaujinimų Svetainėje, Taisyklėse, ir dėl kitų detalių elektroniniu paštu, arba WanTutor praneša apie tai Svetainėje.

  1. Šalių atsakomybė

8.1. Svetainės / WanTutor ir Mokytojo atsakomybė už pamokos atidėjimą / atšaukimą yra ribojama atšauktos pamokos perkėlimu kitai dienai / laikui (pagal šių Taisyklių 2.3.3 punktą ir 4 straipsnį).

8.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti pamokų ir po atsisakymo nesilaikyti šių Taisyklių (išskyrus šių Taisyklių 2.3.4 ir 2.5.4 punktus), tačiau Vartotojas turi pateikti Svetainei / WanTutor atsisakymo priežastis. Tokiu atveju, jei Mokinys atsisako paslaugos ir paaiškina priežastis, Svetainė / WanTutor gali apsvarstyti galimybę grąžinti (per 30 kalendorinių dienų) Mokiniui neišnaudotas lėšas, kurias Mokinys mokėjo rezervuodamas kelias pamokas. Visa informacija apie grąžinamąją išmoką (įskaitant banko duomenis) šalys aptaria taikydamos individualią prieigą.

  1. Kita

9.1. Šalys nėra atsakingos už savo įsipareigojimų visišką arba dalinį nevykdymą, jei tokią nesėkmę sukėlė force majeure aplinkybės: stichinės nelaimės, kariniai veiksmai, valdžios institucijų sprendimai ar kiti įvykiai.

9.2. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys tarp šalių dėl šių sąlygų ar susijusių su jomis detalių, sprendžiami šalių derybomis.

9.3. Šių Taisyklių  straipsnio, skirsnio ar punkto netinkamumo pripažinimas nepadaro kitų šių Taisyklių straipsnių, skirsnių ar punktų negaliojančių ar netinkamų.

  1. Asmens duomenų tvarkymas ir konfidencialumas. Privatumo politika

10.1. WanTutor turės tik tuos duomenis, kuriuos Vartotojas savanoriškai pateikė WanTutor paslaugų teikimo pradžioje. Tokie duomenys, kaip vardas, pavardė, el.paštas, telefono numeris, yra reikalingi paslaugų suteikimui.

10.2. Kadangi Vartotojų pamokoms yra naudojamos kitos svetainės/platformos/ (scribblar.com, proprofs.com), Vartotojas, registruodamasis (jei reikia) kitose svetainėse arba platformose, sutinka su tų svetainių arba platformų taisyklėmis ir privatumo politika.

10.3. Susipažindamas ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas duomenis WanTutor arba svetainėse/platformose/kitur registracijos metu, Vartotojas:

10.3.1. patvirtina, kad jo nurodyta asmens informacija priklauso jam;

10.3.2. pripažįsta ir patvirtina, kad jis atidžiai perskaitė šias Taisykles ir svetainės/platformos/kitų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, nurodytas Svetainėje arba svetainėse/platformose/kitur, ir patvirtina, kad visi šių Taisyklių skirsniai ir punktai ir jo asmens duomenų tvarkymo sąlygos jam yra aiškios;

10.4. Vartotojas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis ir patvirtina, kad pateikia tokį sutikimą laisvai ir savarankiškai.

10.5. Šis Vartotojo sutikimas taikomas tokių asmens duomenų tvarkymui, kaip pavardė, vardas; gyvenamoji vieta (miestas, šalis); telefono numeriai; el. paštas.

10.6. Vartotojas suteikia Svetainei / WanTutor teisę atlikti šiuos veiksmus su asmeniniais duomenimis:

10.6.1. rinkti ir kaupti;

10.6.2. saugoti  pagal reglamentuojamų dokumentų nustatytus laikotarpius, bet ne mažiau kaip trejus metus nuo to momento, kai Vartotojas nustoja naudotis paslaugomis;

10.6.3. atnaujinti, keisti;

10.6.4. panaikinti;

10.6.5. naudoti teismo prašymu, įskaitant trečiąsias šalis, besilaikant priemonių, užtikrinančių asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos.

10.7. Šis sutikimas galioja neribotą laiką nuo duomenų pateikimo dienos.

10.8. Svetainė nėra atsakinga už trečiųjų šalių naudojimąsi informacija (tiek teisėta, tiek neteisėta), įskaitant jos platinimą visais įmanomais būdais.

10.9. Svetainė turi teisę atnaujinti šias Taisykles (šių Taisyklių 1.3 skirsnis). Naujojoje Taisyklių versijoje nurodoma paskutinių atnaujinimų data. Naujoji Taisyklių versija įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje.